Q | A


HUN
Mi az a három zóna, ami a Közös, a Privát és a VIP listához tartozik?
Ismerős, haver, barát. Szerető, barátnő, feleség. Az emberi kapcsolati mélységet, vagy egymás szemében lévő fontosságot jelzi.
Mi van akkor, ha ezt a felek másképp gondolják?
Izgalom a játékélményben. Tanulnivaló. Tapasztalatgyűjtés. Ilyesmik.

Akik ebben a tudathajóban vannak, ők a tulajdonodban vannak?
Senki sincs a tulajdonomban. Ami viszont ott van, az a holografikus vetítésetek médiajogai.

Ha jól értem, akkor a minket körbevevő világ ennek a tudathajónak a része?
Amit értesz, arra a szintre olyan 10-11 év alatt jutnak el azok, akik nem a modern ezotéria értelmezési rendszerében fejlődnek. Mi eljutottunk ide egy óra alatt. Ha egy mondatban kellene pontosan válaszolnom erre a kérdésre, hogy minden látószög ugyanezt értse, akkor azt mondanám, hogy "igen is meg nem is".

Mit jelent az, hogy a "holografikus vetítéseink médiajogai"?
Először egy jó tökös szövegnek indult, amit a Bunkó Én nevezetű kitalált alak alkotott. De aztán jobban belegondolva ezt nem is lehetne másképp megfogalmazni, ha a vetítési rendszert nézzük. Valójában ez természetes is azok számára, akik értik az ÉlményParkot.
De az én esetemben ez mit jelent?
Hogy nem tehetsz semmit, ami nincs benne a médiaszerződésedben. A Felhasználói Megállapodás 6. pontja értelmében ezt te elfogadtad. Amúgy eredetileg ez az egyik védelmi rendszeremnek indult, aztán amikor az ÉlményParkból világvezérlő istenprogram lett, az elemek jogosultságát szabályozza.

Nem gondolod, hogy ez a jogi nyelvezet felháborodást kelthet?
Ez a Világ tükre. Nálatok a Tüköradmin, változtassatok rajta és a világ is változni fog felétek. Mondtam, hogy a világot ti fogjátok helyrehozni, de itt már azt is látjátok, hogy hogyan.

El tudod ezt az egészet még egyszer mondani másképp is?
Amikor a mi 3D-s világunkban több dimenzió összefrekventálva jelenik meg, akkor mindenki 3D-s ember lesz. Ez például egy teljesen megcsavart világ, mi mégis normálisnak és természetesnek látjuk, mert ebbe születtünk. Minden dimenzió úgy akarja megoldani a problémát, hogy CSAK a saját dimenziójának képére formálja, amit én lehetővé is tettem a multiplex vetítéssel. Igen ám, de én is egy 3D-s idővonalon vagyok, ahol a saját képemre formálás egyenlő azzal, hogy visszatérek a problémához, mert ezt tekintem normálisnak. Ezért kell teljesen elkülöníteni a többitől és itt már csak az a kérdés, hogy kiket engedek ide be.

A tudathajók rendszere azért ilyen, mert igazodik az összefrekventált világok benézési szögéhez. Ez nem a teljesség, csak a megoldás iránya. A weboldalon a Hozzáférési Szintek a bent lévő embereket rendezi a feladathoz nyúlás joga alapján. A Síkok és Tudatszintek pedig három fő irányt jelentenek, amiből a Médiahajó kicsit kilóg annyiban, hogy ide a legkönnyebb a visszatérés. A Holohajó már a ráció által megtervezett rendezésről szól, ahol ki lehet választani három skin-t. Akik itt vannak, látszólag ugyanabban a külvilágban élnek, ám ez csak technikailag van így. Ez ad lehetőséget arra, hogy azok a külső szereplők is bekapcsolódhassanak, akiket mi innen segítőknek látunk. Az isten világa az admin angyaloknak, az ÉlményPark a játszó angyaloknak és mindenki másnak, akik belezavarodtak a belső és külső világokba. 1ST1 pedig azoknak az embereknek, akik megértették ezt az egészet, mert gyakorlatilag itt főképp isten- és angyalmeló megy. Ez azt jelenti, hogy akik itt vannak, azok tevékenységét sokszor érzékelik isteninek vagy angyalinak a többiek.

Az ÉlményPark azért szerepel külön is, mert ez egy komplex teljesség, ami mindenkit körülvesz. Más is lehetne a helyzet, ha nem lenne szükséged kajára, meg erdőben túrázásra, meg TV-re, számítógépre, stb., de mindenkinek sokkal jobb, ha ez az általános környezet megmarad.

...?
...ENG
What are the three zones that are on the Public, Private and VIP lists?
An acquaintance, a buddy, a friend. Lover, girlfriend, wife. It indicates the depth of human relationships or the importance of each other's eyes.
What if the parties think otherwise?
Excitement in the gaming experience. It is to learn. Gaining experience. That sort of thing.

Who are in this ship, are they in your possession?
I don't own anyone. But what is there is the media rights of your holographic projection.

If I understand correctly, is the world around us part of this ship?
What you understand is that level that is reached in 10-11 years by people who are not developing in the system of interpreting modern esotericism. We got here in an hour. If I had to answer this question exactly in one sentence so that all angles understood the same thing, then I would say "yes and not. "

What does "the media rights of our holographic projections" mean?
First it started out as a good talk, created by a fictional figure called Jerk Self. But then, with more thought, this could not be different if we look at the projection system. In fact, this is natural for those who understand the ÉlményPark.
But what does that mean in my case?
That you can't do anything that isn't in your media contract. You have accepted this pursuant to clause 6 of the User Agreement. Anyway, it originally started out as one of my Defense Systems, but when ÉlményPark became the world-leading god program, it controls the permissions of the elements.

Don't you think this law language can be outrageous?
This is the mirror of the World. You have the Mirror Admin, change it and the world will change for you. I told you that you would repair the world, but here you can see how.

Can you tell me all this differently once again?
When multiple dimensions appear crowded together in our 3D world, everyone will be a 3D person. It’s a completely twisted world, for example, yet we see it as normal and natural because we were born into it. Each dimension wants to solve the problem by ONLY shaping it into the image of its own dimension, which I have made possible with multiplex projection. Yes, but I’m also on a 3D timeline where shaping my own image is tantamount to getting back to the problem because I consider that to be normal. That is why it must be completely separated from the others and the only question here is who I will let in here.

The system of consciousness ships is such because it adapts to the angle of view of the frequented worlds. This is not completeness, only the direction of the solution. On the website, the Access Levels sort the people inside based on their right to access the task. And the Planes and Levels of Consciousness represent three main directions from which the Media Ship protrudes a bit in that it is easiest to return here. Holoship is already about a sorting designed by the ration, where you can select three skins. Those who are here seem to live in the same outside world, but this is only technically so. This provides an opportunity for external actors to be involved, whom we see as helpers from here. The world of god for admin angels, the ÉlményPark for playing angels and everyone else who is confused about the inner and outer worlds. And 1ST1 to the people who understood all this, because practically God and angel works go here. This means that those who are here are often perceived as divine or angelic by others.

The ÉlményPark is also listed separately because it is a complex entity that surrounds everyone. The situation could be different if you didn’t need food, and hiking in the woods, and a TV, a computer, etc., but it’s much better for everyone if this general environment is maintained.

...?
...